فرماندار رفسنجان تاکید کرد:
مسوولین ادارات نماز را اول وقت و با شکوه برگزار کنند
 
فرماندار رفسنجان با اشاره به اهمیت نماز اول وقت گفت: مسئولان ادارات حتی المقدور داخل وقت نماز جلسه برگزار نکنند و اگر جلسه ای به وقت نماز برخورد کرد ادامه جلسه بعد از اقامه نماز اول وقت باشد.
 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان رفسنجان، مجید فصیحی هرندی در شورای اقامه نماز شهرستان رفسنجان اظهار کرد: نماز تنها منحصر به اذکاری که گفته می شود نیست نماز تبلور همه فعالیت های مؤمنانه در طول روز است و در زندگی اثرات مثبتی دارد.
 
فرماندار رفسنجان با تأکید بر اینکه مسئول یک اداره بهترین شخص برای فرهنگسازی نماز اول وقت است،
ادامه داد: بهترین مکان در یک اداره باید به نمازخانه اختصاص داده شود داخل وقت نماز جلسه ای برگزار نشود اگر جلسه ای به وقت نماز برخورد کرد این جسارت باشد که ادامه آن بعد از وقت نماز باشد.
 
فرماندار رفسنجان در ادامه به برگزاری نماز با حضور مسئولان در مساجد شهر اشاره کرد که می تواند موجب گشودن گره های زیادی از مردم مناطق شود و افزود: اقامه نماز در شهرک یادگار امام منجر به انجام کارهای اساسی در این منطقه شد که رضایت مردم را به دنبال خواهد داشت.