🎥 رفسنجانی ها مردم دیار صبر و سازندگی مقدم رئیس جمهور محترم را گرامی میدارند .

وعده دیدار:

✅دوشنبه 20 آبان ماه
🔰ورزشگاه تختی رفسنجان
⏰ساعت 8:30


⭕️روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان رفسنجان