غباررویی و عطر افشانی قبور مطهر شهدا

صبح امروز با حضور فرماندار و جمعی از مسوولین شهرستان رفسنجان،  قبور مطهر شهدا غباررویی و عطر افشانی شد.