انتخاب اعضای هیات بازرسی انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

 معاون برنامه ریزی فرماندار رفسنجان از انتخاب اعضای هیات بازرسی انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان رفسنجان خبر داد.

مصطفی کدخدایی افزود: این هیات در اجرای ماده۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۶۹ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تشکیل و در راستای نظارت بر حسن جریان انتخابات ، آماده دریافت گزارش ها ، انتقادها و پیشنهادهای مردم می باشد.

اعضای هیات بازرسی انتخابات شهرستان که از سوی رئیس هیات بازرسی انتخابات استان کرمان منصوب شده اند ، بشرح ذیل می باشد؛
مصطفی کدخدایی عضو و رئیس
محمد میرزایی عضو و دبیر
محمود نظری عضو

به گفته کدخدایی رئیس هئیت بازرسی انتخابات دبیرخانه هیات بازرسی انتخابات شهرستان مستقر در فرمانداری رفسنجان ، از طریق شماره تلفن و نمابر ۳۴۲۵۴۰۵۲ آماده دریافت گزارش های مربوط به وقوع تخلفات احتمالی که موجب مخدوش شدن حسن جریان انتخابات است ، خواهد بود.