حضور مهندس رضایی
فرماندار ویژه شهرستان رفسنجان در همایش بازسازی واقعه غدیر خم