برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان رفسنجان با حضور دکتر فداکار استاندار کرمان،مهندس رضایی فرماندار ویژه شهرستان رفسنجان و سایر مسئولین شهرستان