منازل تخریب شده در سیل اخیر  احداث میشوند:

جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان رفسنجان باحضور فرماندار ویژه ،نماینده محترم مجلس ،معاونین فرماندار ،شهردار رییس شورای شهر و مهندس احمدی مدیر محترم مجتمع مس و دیگر اعضای محترم ستاد و بادعوت از مهندس سلطانی مدیر کل بنیاد مسکن استان کرمان عصر امروز برگزار شد در این جلسه موضوع بازسازی فوری واحدهای آسیب دیده از سیل ،اسکان ۶ ماهه  مردم تا ساخت واحدهای آسیب دیده و هماهنگی بین دستگاه ها با محوریت بنیاد مسکن  و همچنین تسریع در شستشوی معابر شهری مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت.