جلسه کمیته تخصصی اشتغال و کارآفرینی شهرستان به ریاست مهندس رضایی سرپرست فرمانداری ویژه رفسنجان ،دکتر رحمانی معاون فرماندار،شریفی رییس اداره کار و مسئولین ادارات و تعدادی از بانکهای شهرستان برگزار شد.
ارائه گزارش از وضعیت سامانه رصد و عملکرد دستگاه های اجرایی /گزارش دستگاه های اجرایی در خصوص تسهیلات معرفی شده به اداره کار/گزارش بانکهای عامل و گزارش بانک رسالت و بنیاد برکت در خصوص تسهیلات اعطا شده از موضوعات مطرح شده این جلسه بود.