نشست فرماندار رفسنجان با اتباع خارجی شهرستان
 
عصر امروز جلسه هم اندیشی پیرامون اجرای طرح ساماندهی اتباع و مهاجرین با حضور مهندس رضایی فرماندار ویژه رفسنجان / بخشی معاون فرماندار و تعدادی از بزرگان و ریش سفیدان اتباع خارجی شهر رفسنجان کشکوئیه و نوق برگزار شد و در این جلسه مباحث کلی طرح ساماندهی  تشریح و پیگیری شد.
در ادامه جلسه به بررسی مسائل و مشکلات اتباع خارجی شهرستان رفسنجان پرداخته شد و در انتها اعضای شرکت کننده به ارائه نظرات و تشریک مساعی  پرداختند .