طی جلسه ای در دفتر فرماندار رفسنجان باحضور شیخ شعاعی مدیرکل تامین اجتماعی استان آقای حسن جاوید بعنوان سرپرست تامین اجتماعی رفسنجان معرفی و آقای پورامینایی به افتخار بازنشستگی نائل شدند