جلسه وبینار تنظیم بازار شهرستان رفسنجان همزمان با استان باحضور فرماندار معاون برنامه ریزی و اعضای کمیته در فرمانداری برگزار گردید. در این جلسه درخصوص توزیع مرغ گرم و همچنین نرخ سبوس جهت دامداریها در استان اتخاذ تصمیم و پیگیری صورت پذیرفت. مهندس رضایی در این جلسه با تبریک به آقایان باقری و حاجی زاده روسای جدید جهاد کشاورزی و اتاق اصناف از همه اعضای جلسه خواستند تا بصورت ویژه بر بازار و قیمتها نظارت داشته باشند و گزارش فعالیتهای خود را در جلسه بعدی ارائه نمایند.همچنین پیرامون تخلفات نانوائیها نیز تبادل نظر صورت پذیرفت