🔹این جلسه با حضور مدیرحوزه گردشگری در مرکز پژوهش های مجلس و هیئت همراه ؛ نماینده مجلس ،فرماندار ،معاون فرماندار، امام جمعه؛ دادستان ؛شهردار رییس شورای شهر ،مدیرعامل همگامان مس و جمعی از مسئولین شهرستان و فعالان گردشکری در فرمانداری برگزار شد.در این جلسه پیشنهاداتی برای دره راگه مطرح و تبادل نظر صورت پذیرفت.