اجتماع هیاتهای مذهبی شهرستان در محل میدان سردار سلیمانی حضور جمعی از مسئولین شهرستان و مردم شهید پرور رفسنجان به روایت تصویر